By Collective

Show description

Read Online or Download Express no: 112 PDF

Similar criticism & theory books

Returning to Freud: Clinical Psychoanalysis in the School of Lacan

From DJ Flap: many of us, either in and out of doors the sector, think that Jacques Lacan concentrate on ignored facets of psychoanalysis will make attainable a revision of a few got notions and critiques. e-book performs an necessary position in making Lacanian research available to a large spectrum of readers.

The art of alibi: English law courts and the novel

In The paintings of Alibi, Jonathan Grossman reconstructs the relation of the unconventional to nineteenth-century legislations courts. in the course of the Romantic period, courthouses and trial scenes often chanced on their method into the plots of English novels. As Grossman states, "by the Victorian interval, those scenes represented a robust intersection of narrative shape with a complementary and competing constitution for storytelling.

Indian Angles: English Verse in Colonial India from Jones to Tagore

In Indian Angles, Mary Ellis Gibson offers a brand new old method of Indian English literature. Gibson indicates that poetry, no longer fiction, was once the dominant literary style of Indian writing in English till 1860 and that poetry written in colonial events can let us know as a lot or perhaps extra approximately figuration, multilingual literacies, and histories of nationalism than novels can.

Love and Death in the American Novel

"No different learn of the yankee novel has such attention-grabbing and probably correct issues to claim. "—Washington PostA retrospective article on Leslie Fiedler within the long island occasions publication assessment in 1965 said Love and dying within the American Novel as "one of the nice, crucial books at the American mind's eye .

Extra info for Express no: 112

Example text

Ktidar öylesine bölünmüfl olacak ki, hiçbir karar al›namayacak, istihdam sa¤lanamayacak ya da uzun vadeli bir siyaset yürütülemeyecek. Irakl› elefltirmen ve siyaset bilimci Ghassan Attiyah, “fiilî bir bölünme” yaflanaca¤›na inan›yor. Lübnan’da oldu¤u gibi, iç bölünmeler ülkeyi d›fl müdahalelere aç›k hale getiriyor. Irak D›fliflleri Bakan› Hoflyar Zebari, ‹ran ve Türkiye baflta olmak üzere Irak’›n komflular›n›n önemine dikkat çekiyor. “Sonuçta bu sadece Irak seçimleri de¤ildi, bölgesel bir seçimdi” diyor.

Kincisi, ekonomide kamu “güveni” yaratmay› amaçlayan herhangi bir Keynesyen strateji üç ba¤›ms›z payandaya dayan›r: ‹stikrarl› para, rasyonel vergilendirme sistemi ve tam istihdam› hedefleyen sosyal politika. Bu üçüncü hal, bugün birçok yorumda sistematik olarak gözard› ediliyor. Dahas›, avro para sistemi ve Avrupa’n›n gelece¤i ile ilgili tart›flma, etkiledi¤i halklar ve onlar›n liderleri taraf›ndan siyasî olarak irdelenmedikçe ve malî krizin daha güçlü bir flekilde h›zland›raca¤› küreselleflmenin gerçek e¤ilimleriyle ifade edilmedi¤i sürece tamamen soyut kalmaya devam edecek.

Yle düflünüyoruz. Evet, kötülük belirsiz, soyut bir fley de¤ildir ki sis gibi, duman gibi da¤›l›p gitsin. Yo, yoo, kötülük bal gibi ortadad›r. Reziller vard›r. Kötülük ederek yaflayan insanlar oldu¤u gibi rezillik içinde yaflayan halklar da vard›r. Örnek mi istersiniz? Ohooo, örnek çook! Hi, hi, hih! Tonla örnek verebilirim size. Herkes her durumda düflmanlar›n› seçmelidir. Bu düflmanlar› da ç›kt›klar› yer, bulunduklar› s›n›f aç›s›ndan iyice tart›p biçmeli ve bir gün kendi topraklar› üstünde k›st›rd› m› en can alacak yerinden vurmal›d›r bu düflmanlar›.

Download PDF sample

Rated 4.57 of 5 – based on 43 votes